Terapiform

Grundlæggende er det mit ønske at få skabt et rum, der er trygt og dynamisk, og hvor samtalen frit kan udfolde sig. Jeg ønsker, at samtalen skal bære præg af nærvær, ekspertise og engagement.

Det er vigtigt for mig, at der tages udgangspunkt i den enkelte, hvorfor jeg anvender forskellige elementer af forskellige terapeutiske retninger afhængig af, hvem jeg har samtale med.

Min primære terapiform er kognitiv terapi, men jeg inddrager også elementer af systemisk terapi, familieterapi, den eksistentielle tilgang samt visualisering og afspænding.

En psykolog er en professionel samtalepartner for unge & voksne.

Gennem samtale undersøges, udforskes og arbejdes med problematikker, handlemønstre eller spørgsmål af mere eksistentiel art, der er med til at præge dit liv, ofte til stor frustration for dig selv og dine nærmeste.

Samtalerne er medvirkende til at få en større klarhed over:

  • Specifikke problemer og dilemmaer.
  • Hvordan svære livssituationer kan håndteres og bearbejdes optimalt.
  • Hvordan man gennem større selvindsigt og selvudvikling kan ændre på relationer, handlemønstre eller den måde, man forholder sig til omverdenen på.

Første samtale er en afklarende samtale, hvor dit eller jeres behov afdækkes, således at forløbet kan fortsætte fra et optimalt udgangspunkt.